สภาเกษตร ฯ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกผักด้วยกระบอกไม้ไผ่

แนวโน้มอาชีพเกษตรกรของไทยลดลง

แต่ไหนแต่ไรมาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้คือดินแดนแห่งการเกษตรเรื่อยมา เนื่องจากทรัพยากรทางดิน น้ำ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่ของเราต่างก็เอื้อประโยชน์แก่การเพาะปลูกทั้งสิ้น เหนือจรดใต้ต่างเต็มไปด้วยการเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งข้าว ผลไม้ หรือพืชสวนอื่น ๆ ร่วมถึงการปลูกผักด้วย แต่มาในระยะหลัง ๆ เริ่มมีปัญหาหลายอย่างที่เกษตรกรพบเจอและมีผลต่อการสร้างผลผลิต จนทำให้เกิดการลดจำนวนลงของผู้ที่เป็นเกษตรกรเป็นอย่างมาก จนสร้างความวิตกกังวลให้แก่สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอย่างมากในเรื่องของการขาดแคลนจำนวนของแรงงานรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถสืบทอดความรู้และคงไว้ซึ่งการทำการเกษตรของไทย จึงกลายเป็นที่มาให้เกิดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรขึ้นมา จุดประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติต่อเยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ๆ ถึงเรื่องของการปลูกผัก โดยเรื่องที่น่าให้ความสนใจและสนับสนุนตอนนี้นั่นคือ การปลูกผักโดยไร้ดิน หรือ การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์นั่นเอง

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เริ่มที่นักเรียนเพื่อขยายไปยังครอบครัวและชุมชน

ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เล็งเห็นเรื่องการให้ความรู้เรื่องของการปลูกพืชปลูกผักต่อนักเรียน เพื่อให้มีความรู้สามารถสร้างเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ จึงอยากฝึกอบรมให้ความรู้และชี้แนวทางให้แก่เด็ก ๆ โดยรูปแบบของการปลูกผักที่ทาง ผอ. และโรงเรียนให้ความสนใจก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ ปลูกผักไร้ดินอย่างที่ได้กล่าวไป เพราะมองว่าการปลูกผักด้วยวิธีนี้สามารถลดจำนวนพื้นที่ปลูกได้ ลดค่าแรงงานได้ ใช้น้ำน้อย แต่สามารถให้ผลผลิตที่ดี จากการที่สามารถควบคุมการให้ธาตุอาหาร และ ควบคุมการเกิดโรคง่ายนั่นเอง ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงผสานไปยังสำนักงานสภาเกษตร ฯ จ.ศรีสะเกษ เข้าให้ความรู้และคำแนะนำต่อนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของอุปกรณ์การปลูก จึงเห็นควรให้ใช้ไม่ไผ่วัสดุธรรมชาติใกล้ตัวซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาเป็นภาชนะปลูกแทน อย่างไรก็ตามโครงการสร้างเสริมยุวเกษตรให้ปลูกผักไร้ดินเช่นนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพราะความรู้ที่ได้ทดลองทำสามารถนำไปเผยแผ่สู้ครอบครัวและชุมชน รวมถึงต่อคนรุ่นใหม่อื่น ๆ ให้หันมาสนใจทำการเกษตรปลูกผักอีกด้วย เนื่องจากเป็นรูปแบบของการเกษตรที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น ตรงตามวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันกว่าเดิม

สกว. ร่วมมือ กยท. สร้างแนวทางวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา

อุตสาหกรรมยางพารา สินค้าหลักสร้างรายได้ชาวใต้

หากพูดถึงการเกษตรของภาคใต้คงไม่พ้นเรื่องของการผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างยางพารา ที่เป็นช่องทางของการสร้างรายได้หลัก ๆ อีกหนึ่งช่องทางของชาวใต้เลยก็ว่าได้ แต่ยางพาราเองก็เหมือน ๆ กับสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ เช่นกัน ในส่วนของราคาที่มีข่าวออกมาให้เราได้อ่านได้ฟังกันอยู่ทุก ๆ ปี ถึงเรื่องของราคายางพาราตกต่ำทำให้ชาวสวนยางขาดทุน เรื่องของผลผลิตน้ำยางมากเกินไป น้อยเกินไป หรือเรื่องของน้ำยางที่ด้อยคุณภาพ ส่งผลกระทบไปยังภาคของอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราไปด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าส่งผลกระทบกันเป็นทอด ๆ สรุปก็คือทำให้มีผลกระทบต่อรายได้นั่นเอง ปัญหาที่วนลูปเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีแก้ไขกันมาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องด้วยหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งนอกจากการดูแลบำรุงต้นยางให้ดีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เห็นตรงกันในส่วนของรายได้นั่นคือ การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้ายางพารานั่นเอง โดยตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว. ได้ดำเนินการให้ความร่วมมือสนับสนุนเรื่องของการวิจัยยางพารามาโดยสม่ำเสมอ และในช่วง  4 – 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งสกว. คอบช. (องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ) และ วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ได้มีความรู้จนก่อการพัฒนานวัตกรรมอันเป็นโยชน์มากมายจากการทำวิจัยที่พุ่งเป้าโดยตรง

สร้างเครือข่ายจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยยางพารา พ.ศ. 2560 – 2564

                เนื่องจากราคาของสินค้าแปรรูปจากยางพาราของไทยที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้มีเพียงแค่ไม่ถึง 20% เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยของเราสามารถผลิตน้ำยางพาราได้จำนวนมากแท้ ๆ แต่เพราะจากผลผลิต 100% เราเลือกขายเป็นน้ำยางสด ๆ ไปเลยถึง 80% ซึ่งราคาของน้ำยาง จะถูกกว่าแบบที่แปรรูปแล้ว ฉะนั้นการคิดเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราจึงต้องไปในรูปแบบของสินค้าแปรรูปแล้ว ทาง กยท.หรือการยางแห่งประเทศไทยจึงร่วมลงนาม การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย กับ สกว. จุดประสงค์เพื่อทำการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะสามารถช่วยเรื่องของอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพ เกิดสินค้าทางยางพาราแปลกใหม่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์การวิจัยนี้จะเป็นช่องทางความสะดวกของการลงทุน ศึกษาเรื่องความคงทนของยาง ศึกษาในเรื่องของการตลาดด้านอุตสาหกรรมด้านการนำยางพาราไปใช้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ในประเทศไทยนำยางพาราไปใช้ในทุกภาคส่วนมากกว่าเดิมด้วย การร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มต่อยอดสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหายางพาราของไทยนั่นเอง

นาซาทดสอบเครื่องบินเจ็ทด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพเห็นผล ลดมลพิษได้ถึง 70%

เครื่องจักรกลตัวก่อมลพิษต่อภาพแวดล้อม

                ปัญหาของมลพิษและมลภาวะในอากาศ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีมากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ตระหนักกันดีและรับรู้ได้ถึงผลกระทบที่กำลังตามมาหลายอย่างในรูปแบบของภัยธรรมชาติ ทั้ง ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และอื่น ๆ ซึ่งเราเรียกปัญหาทางธรรมชาติเหล่านี้โดยรวมว่า ปัญหาโลกร้อน เป็นปัญหาที่เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น จากการคิดค้นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอนั่นเอง โดยเฉพาะกับสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องจักรกลต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน หรือในแบบที่ใช้ขับเคลื่อน อย่างพวกรถ และเครื่องบิน ที่นับว่าใช้พลังงานที่มากในการขับเคลื่อนแล้ว ยังปล่อยพลังงานไม่ได้หรือที่เรารู้กันดีว่าเป็นมลพิษออกมาเป็นจำนวนมากอีกด้วย จะเห็นได้จากปริมาณของรถที่ใช้กันในแต่ละวัน รวมถึงการใช้เครื่องบินทางพาณิชย์ และเครื่องบินทางการฝึกหรือทดสอบต่าง ๆ นานา เป็นต้น เมื่อผลกระทบนี้มาจากวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ก็ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน นำโดยนาซาในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพต่อการขับเคลื่อนของเครื่องบินเจ็ท เพื่อหวังลดมลพิษทางอากาศ

ประสบผลสำเร็จเมื่อเครื่องบินเจ็ท บินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วลดมลพิษได้

                หลังจากที่องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับองค์การจากทางเยอรมนีและแคนาดา ได้วิจัยถึงการนำเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากกระบวนการและกรดไขมัน ซึ่งผลิตมาจากพืชน้ำมันคาเมไลนา ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดสอบการบินของเครื่องบินเจ็ท DC-8 โดยแบ่งเป็นใช้เชื้อเพลิงชีวภาพครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ปกติทั่วไป โดยมีเครื่องวิจัยอีก  3 ลำบินตามเพื่อเก็บข้อมูลและวัดปริมาณการปลดปล่อยไอเสียของการเผาไหม้ การทดสอบระดับความสูงของเครื่อง DC-8 อยู่ที่ 40,000 ฟุต ผลการทดสอบและวิจัยออกมาปรากฏว่าเชื้อเพลิงชีวภาพที่ถูกเผาไหม้ใช้เป็นพลังงานการบินครั้งนี้พบว่าเขม่าที่พ่นออกมานั้นก่อให้เกิดการสร้างคอนเทรลน้อยลงจากเดิม ซึ่งคอนเทรลคือตัวการหลักอย่างหนึ่งต่อการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สามารถลดมลพิษไปได้ถึง 50 – 70% เลยทีเดียว การทดสอบนี้เป็นทางเลือกที่ดีของการนำไปพัฒนาใช้กับเครื่องบินเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต เพราะระดับการบินที่ใช้ทดสอบเองก็เป็นระดับเดียวกัน หากภายภาคหน้าเครื่องบินต่าง ๆ สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าวในการขับเคลื่อนได้ ก็จะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศและส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เช่นกัน

อิตาลี ครองแชมป์ประชากรสุขภาพดีที่สุดในโลกในปี 2017

อิตาลี สุขภาพดีจนต้องยกให้เป็นอันดับ 1

หากจะพูดถึงเรื่องของความสุข ใคร ๆ ก็อยากให้ประเทศของตัวเองได้ติดอันดับต้น ๆ เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกกันทั้งนั้น แต่การที่จะมาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้นั้นก็ต้องวัดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ อาการการกิน การดำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อม หากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีก็จะทำให้ประชากรที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีไปด้วย จากการสำรวจล่าสุดจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก พบว่าประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีความสุดที่สุดในโลกในปี 2017 จาก 163 ประเทศทั่วโลก รองลงมาได้แก่ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศสวิซเซอร์แลนด์ โดยการสำรวจดัชนีสุขภาพนี้วัดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้วยกัน ได้แก่ อายุขัยเฉลี่ย สาเหตุของการเสียชีวิต และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ พบว่าประชากรในประเทศอิตาลีนั้นมีการกินอยู่ที่ดี เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น น้ำมันมะกอก ปลา และผักผลไม้ต่าง ๆ จนทำให้มีอายุยืนยาวมากกว่าประเทศอื่น ๆ รวมถึงผู้สูงอายุในช่วงอายุ 80 – 89 ปี ก็ยังมีการใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ จึงทำให้ประชากรในอิตาลีกินดี อยู่ดี และมีความสุขมากที่สุดในโลกนั่นเอง

ปัญหาเรื่องสุขภาพรุมเร้า สุขภาพจิตแย่

ในขณะที่ประเทศอื่่น ๆ มีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจจนไต่อันดับดีขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากลับต้องรุมเร้ากับปัญหาโรคอ้วน จนกลายเป็นประเทศที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง จนเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมายจนทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ลงไปด้วย ซึ่งในการจัดอันดับประชากรที่มีความสุขที่สุดในโลกครั้งนี้ทำให้สหรัฐ ฯ อยู่ในอันดับที่ 34 จากการสำรวจประชากรที่มีความสุขทั่วโลกนั่นเอง จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน ถ้าใครอยากให้ประเทศของตนเองมีความสุขที่สุดในโลกก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นดับแรก โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะเมื่อมีสุขภาพกายที่ดีก็จะไม่มีโรคภัยมาเยือน และจะทำให้ตนเองมีความสุข เมื่อทุกคนมีความสุขก็จะกลายเป็นประเทศที่มีความสุข ไม่แน่ว่าการจัดอันดับในครั้งต่อไปประเทศของคุณอาจจะได้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกก็ได้

 

ฟิวเจอร์เรียม (Fusarium) ก้าวใหม่ของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์แห่งการเตรียมกำลังคนของอนาคต

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุด เมื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผุดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ในชื่อ ฟิวเจอร์เรียม (Fusarium) เพื่อเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศไทย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึ้น

ฟิวเจอร์เรียม มีอะไร

ฟิวเจอร์เรียม จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอนาคตและทักษะที่เราจำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยภายในจะแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” ซึ่งมี 8 แกลเลอรี่ ประกอบด้วยเรื่อง การคมนาคมและการขนส่ง หุ่นยนต์ – ระบบอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี อวกาศและการบิน และนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น ส่วนนิทรรศการอีกกลุ่มคือ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” มี 3 แกลเลอรี่ ซึ่งนำเสนอการค้นพบแนวทางอาชีพ แนะแนวอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเด็ก ๆ ได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินไปตามความฝันของตนเอง

ก่อแรงบันดาลใจ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเห็นเส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติควรได้มาเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ ตลอดจนการอยากประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกำลังคนที่ประเทศชาติต้องการและขาดแคลนอย่างหนัก นอกจากนี้ อพวช. ยังสร้างโมเดลใหม่ในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโมเดลนี้เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ ภาคเอกชนเองก็จะได้ดึงดูดคนให้อยากมาร่วมทำงานในอุตสาหกรรมของตนอีกด้วย

เสริมแกร่งย่านการเรียนรู้     

ฟิวเจอร์เรียม จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 5 ของ อพวช. ที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น ท้องฟ้าจำลอง หออัครศิลปิน หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ หากฟิวเจอร์เรียมเกิดขึ้นก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้บริเวณดังกล่าวให้เหมาะสมเป็นย่านแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สหรัฐ ฯ เอาจริง สั่งห้ามสายการบินอาหรับนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่อง

9 สายการบินอาหรับที่ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่อง

จากเหตุการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นกับสายการบินของอียิปต์ เมื่อปี 2015 และสายการบินของโซมาเลียในปี 2016 โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวก่อชนวนในการจุดระเบิด สหรัฐจึงประกาศใช้มาตรการความมั่นคงสั่งห้ามไม่ให้ 9 สายการบินจาก 8 ประเทศ นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งมีผลประกาศใช้เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ได้แก่สายการบิน 1. รอยัลจอร์แดนเนียน 2. อียิปต์แอร์ 3. เตอร์กิชแอร์ไลน์ส 4. ซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์ส 5. คูเวตแอร์เวย์ส 6. รอยัลแอร์มารอค 7. กาตาร์แอร์เวย์ส 8. เอมิเรตส์ และ 9. เอทิฮัดแอร์เวย์ส โดยห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวก แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, หนังสืออีบุ๊ค และกล้องถ่ายรูปขึ้นไปบนห้องโดยสาร หากต้องการนำไปจะต้องโหลดอุปกรณ์ไว้ในใต้เครื่องเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายขึ้นอีก

ผลเสียที่ตามมาจากการห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่อง

จากการประกาศใช้มาตรการความมั่นคงสั่งห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินโดยสาร ทำให้เกิดเสียงวิพากย์วิจารย์ขึ้นว่าไอเจ้ามาตรการความปลอดภัยนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายได้อย่างไร เพราะเมื่อเอาเข้าจริงแล้วมาตรการนี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการบินในแต่ละครั้งและยังส่งผลเสียต่อผู้โดยสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้โดยสารในชั้นธุรกิจที่จะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทำงานระหว่างเดินทาง จึงทำให้ผู้โดยสารส่วนมากเกิดความลังเลใจว่าควรจะการเลือกสายการบินใหม่ที่สามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ขึ้นเครื่องได้ตามปกติดีไหม เพราะหากมีการห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ขึ้นเครื่องก็จะส่งผลเสียต่อผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการทำงานระหว่างบินด้วย เห็นทีว่ามาตรการความมั่นคงนี้จะส่งทั้งผลดีและผลเสียตามมาพอ ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องความปลอดภัยนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการก่อการร้ายขึ้นอีก และยังเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแก่ผู้โดยสารอีกด้วย

ชาวสมุทรปราการเฮ ! ได้เริ่มใช้รถไฟฟ้าในเดือนเมษายนนี้

รถไฟฟ้า สิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนในเมืองและนอกเมือง        

ปัญหาสภาพการจราจรของประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ในยุคสมัยที่ผู้คนต่างต้องทำงานแข่งกับเวลา ผู้คนส่วนมากก็ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง รถไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมาก สมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่แถบนอกกรุงเทพออกไปไม่มากนัก และก็มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพ ฯ แต่ถ้าใช้รถโดยสารสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยชั่วโมงถึงสองชั่วโมง รถไฟฟ้าที่สร้างต่อจากสถานีแบริ่งไปถึงสมุทรปราการจึงสามารถช่วยให้คนที่อยู่ทางฝั่งสมุทรปราการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพ ฯ คาดว่าผู้คนที่อยู่ทางฝั่งสมุทรปราการจะได้ความสะดวกมากขึ้นที่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าในการเดินทางเข้าเมืองโดยประหยัดเวลาในการเดินทางไปได้มากเลยทีเดียว

ระบบความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ

แน่นอนว่าเมื่อรถไฟฟ้าเป็นที่ต้องการอย่างมาก ความปลอดภัยที่จะสามารถทำให้ผู้โดยสารมั่นใจระหว่างการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เรามักจะเจอข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าขัดข้อง รางรถไฟมีปัญหา หรือแม้แต่ความปลอดภัยระหว่างขึ้นขบวนรถไฟ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อเราใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วระบบไฟฟ้าจะไม่ขัดข้อง  เพราะเมื่อระบบไฟฟ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา รถไฟฟ้าก็ไม่สามารถวิ่งได้ เราอาจจะต้องติดอยู่บนนั้นโดยที่เราออกไปไหนไม่ได้จนกว่าจะระบบจะได้รับการแก้ไข ยิ่งถ้าเป็นตอนเวลาเร่งด่วนที่ผู้คนต้องรีบเดินทางไปทำงาน หรือให้ไปถึงที่หมายโดยเร็ว แต่กลับต้องเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็วก็สามารถบั่นทอนจิตใจและลดความมั่นใจของผู้โดยสารที่จะใช้บริการในอนาคตได้เหมือนกัน การที่เริ่มเปิดทดลองเส้นทางใหม่พร้อมไปกับการตรวจทดสอบระบบการเดินรถไฟฟ้าไปด้วยนั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าเมื่อเริ่มเปิดใช้งานปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อทำการทดสอบแล้วพบเจอปัญหาตั้งแต่ต้นก็จะได้แก้ไขกันได้อย่างถูกต้อง เมื่อรถไฟฟ้าสร้างมาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ความปลอดภัยของประชาชนก็ควรจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอเช่นกัน