ฟิวเจอร์เรียม (Fusarium) ก้าวใหม่ของประเทศไทย

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุด เมื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผุดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ในชื่อ ฟิวเจอร์เรียม (Fusarium) เพื่อเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศไทย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึ้น

ฟิวเจอร์เรียม มีอะไร

ฟิวเจอร์เรียม จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอนาคตและทักษะที่เราจำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยภายในจะแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” ซึ่งมี 8 แกลเลอรี่ ประกอบด้วยเรื่อง การคมนาคมและการขนส่ง หุ่นยนต์ – ระบบอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี อวกาศและการบิน และนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น ส่วนนิทรรศการอีกกลุ่มคือ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” มี 3 แกลเลอรี่ ซึ่งนำเสนอการค้นพบแนวทางอาชีพ แนะแนวอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเด็ก ๆ ได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินไปตามความฝันของตนเอง

ก่อแรงบันดาลใจ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเห็นเส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติควรได้มาเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ ตลอดจนการอยากประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกำลังคนที่ประเทศชาติต้องการและขาดแคลนอย่างหนัก นอกจากนี้ อพวช. ยังสร้างโมเดลใหม่ในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโมเดลนี้เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ ภาคเอกชนเองก็จะได้ดึงดูดคนให้อยากมาร่วมทำงานในอุตสาหกรรมของตนอีกด้วย

เสริมแกร่งย่านการเรียนรู้     

ฟิวเจอร์เรียม จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 5 ของ อพวช. ที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น ท้องฟ้าจำลอง หออัครศิลปิน หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ หากฟิวเจอร์เรียมเกิดขึ้นก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้บริเวณดังกล่าวให้เหมาะสมเป็นย่านแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น