สภาเกษตร ฯ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกผักด้วยกระบอกไม้ไผ่

แต่ไหนแต่ไรมาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้คือดินแดนแห่งการเกษตรเรื่อยมา เนื่องจากทรัพยากรทางดิน น้ำ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่ของเราต่างก็เอื้อประโยชน์แก่การเพาะปลูกทั้งสิ้น เหนือจรดใต้ต่างเต็มไปด้วยการเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งข้าว ผลไม้ หรือพืชสวนอื่น ๆ รวมถึงการปลูกผักด้วย

แต่มาในระยะหลัง ๆ เริ่มมีปัญหาหลายอย่างที่เกษตรกรพบเจอและมีผลต่อการสร้างผลผลิต จนทำให้เกิดการลดจำนวนลงของผู้ที่เป็นเกษตรกรเป็นอย่างมาก จนสร้างความวิตกกังวลให้แก่สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอย่างมากในเรื่องของการขาดแคลนจำนวนของแรงงานรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถสืบทอดความรู้และคงไว้ซึ่งการทำการเกษตรของไทย จึงกลายเป็นที่มาให้เกิดโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรขึ้นมา จุดประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติต่อเยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ๆ ถึงเรื่องของการปลูกผัก โดยเรื่องที่น่าให้ความสนใจและสนับสนุนตอนนี้นั่นคือ การปลูกผักโดยไร้ดิน หรือ การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์นั่นเอง

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เริ่มที่นักเรียนเพื่อขยายไปยังครอบครัวและชุมชน

ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เล็งเห็นเรื่องการให้ความรู้เรื่องของการปลูกพืชปลูกผักต่อนักเรียน เพื่อให้มีความรู้สามารถสร้างเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ จึงอยากฝึกอบรมให้ความรู้และชี้แนวทางให้แก่เด็ก ๆ โดยรูปแบบของการปลูกผักที่ทาง ผอ. และโรงเรียนให้ความสนใจก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ ปลูกผักไร้ดินอย่างที่ได้กล่าวไป เพราะมองว่าการปลูกผักด้วยวิธีนี้สามารถลดจำนวนพื้นที่ปลูกได้ ลดค่าแรงงานได้ ใช้น้ำน้อย แต่สามารถให้ผลผลิตที่ดี จากการที่สามารถควบคุมการให้ธาตุอาหาร และ ควบคุมการเกิดโรคง่ายนั่นเอง ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงผสานไปยังสำนักงานสภาเกษตร ฯ จ.ศรีสะเกษ เข้าให้ความรู้และคำแนะนำต่อนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในส่วนของอุปกรณ์การปลูก จึงเห็นควรให้ใช้ไม่ไผ่วัสดุธรรมชาติใกล้ตัวซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาเป็นภาชนะปลูกแทน อย่างไรก็ตามโครงการสร้างเสริมยุวเกษตรให้ปลูกผักไร้ดินเช่นนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพราะความรู้ที่ได้ทดลองทำสามารถนำไปเผยแผ่สู้ครอบครัวและชุมชน รวมถึงต่อคนรุ่นใหม่อื่น ๆ ให้หันมาสนใจทำการเกษตรปลูกผักอีกด้วย เนื่องจากเป็นรูปแบบของการเกษตรที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น ตรงตามวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันกว่าเดิม